دکتر علی غضنفری

وب سایت رسمی دکتر علی غضنفری محتوای سایت توسط منسوبین به استاد و تحت نظر ایشان به روز رسانی می گردد

آیات فقهی قرآن

آیات فقهی قرآن در بين موضوعات قرآنى موضوعى كه از همه بيشتر مورد كنكاش قرار گرفته‏ است آيات الاحكام مى‏ باشد. فقهاء به خاطر اهميت اين موضوع و ارتباط آن با عمل مؤمنان به صورت بسيار مفصل به آن پرداخته‏ اند. نگارنده تمام آیاتی که می توان حکم فقهی از آنها استنباط کرد، احصا و تبیین کرده است.
در این مجموعه، تمام آیاتی که می توان حکم فقهی از آنها استنباط کرد احصا و ضمن تبیین کاربردی واژه های غریب و نامأنوس آنها، احکامی که می توان از آنها بهره برداری نمود بصورت خلاصه بیان شده است. هدف نگارنده تنها بیان مفاهیم فقهی از لابلای عبارات و واژه های قرآن بوده است. من احساس می کنم بیان استدلال و توجه به نظر فقهاء و احیانا روایات به تفصیل بسیار بیشتری نیاز دارد که از حوصله مخاطبان مورد نظر خارج است. طبعا بسنده کردن به توضیح مختصر نیز ناتمام خواهد بود و نیاز به مصادر اصلی فقه مانند جوااهر الکلام، حدائق الناظره، مسالک الافهام، و دهها کتاب مفصل فقهی دیگر را از بین نمی برد.
لازم به توضیح است که تعداد این آیات بر حسب استقراء تام 264 مورد در 46 موضوع فقهی است. چون در برخی موارد بیش از یک آیه آمده است، تعداد آیات به 292 آیه خواهد رسید.
نگارنده بعد از طرح هرآیه و قبل از بیان احکام استنباط شده، در صورتی که سبب نزول خاصی در کتب مربوطه و نیز تفاسیر مطرح شده باشد، ذکر شده و پس از آن برخی واژه ها تبیین لغوی شده اند.
;

دریافت کتاب