دکتر علی غضنفری

وب سایت رسمی دکتر علی غضنفری محتوای سایت توسط منسوبین به استاد و تحت نظر ایشان به روز رسانی می گردد

اسباب نزول آیات قرآن کریم

اسباب نزول آیات قرآن کریم بسیاری از آیات قرآن بالبدائه نازل شده و سبب نزول ندارند و نیز برخی از آیات قرآن مع الأسف سببی برای آنها به ما منتقل نشده است، اما همان آياتى كه در پى سببى خاص نازل شده و حاجتى خاص يا واقعه ‏اى معين موجب نزول آنها شده‏ است، در فهم آیات و ارائه تفسیر به واقع نزدیک تر، کمک کننده هستند.
آنچه كه در این مجموعه آمده است، اسباب نزول را از به شيوه موضوعى مورد بررسى قرار داده ‏است. در این مجموعه بعد از بیان مباحث کلی مانند مفاهیم لغوی، میزان اعتبار احادیث سبب، اهمیت و فوائد اسباب نزول و نیز منابع مهم این دانش، به این مهم پاسخ داده شده است که از موانع تأثیر گذار بر سر راه این دانش نزديك بودن بسيارى از حوادث عصر رسالت به يكديگر و نيز غير قابل بررسى بودن اسناد بخش زيادى از اين حوادث است که مانع عمده‏اى بر سر راه تحقيقى ژرف در اين باره شده است. در ادامه این مباحث به بررسی تطبیقی سبب نزول آیات ولایت در تفاسیر شیعی و سنت پرداخته شده و شش آیه مورد واکاوی قرار گرفته شده است. بعد از این موضوع مهم، بیش از 90 سبب نزول در قالب 30 عنوان مطرح شده و در صورت لزوم مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به بررسی اصولی تعارض در اسباب نزول پرداخته شده و به ده راهکار رفع تعارض اشاره رفته است. در این مجموعه، ذیل مبحث «خاتمه»؛ سه موضوع عدم تخصیص سبب نزول به مورد خاص، تبیین واژه¬های سبب نزول بکار رفته در کلمات مفسران و شبه سبب بررسی شده است.;

دریافت کتاب