دکتر علی غضنفری

وب سایت رسمی دکتر علی غضنفری محتوای سایت توسط منسوبین به استاد و تحت نظر ایشان به روز رسانی می گردد

اصول فقه مقدماتی

اصول فقه مقدماتی اصول فقه، دانشی است که قواعدی ارائه می¬دهد تا بر اساس آن احکام فقهی فرعی، از دلائل تفصیلی استنباط ¬گردد. پس این دانش، ابزاری خواهد بود تا محقق به¬وسیله آن بتواند احکام تکلیفی بندگان خدا را از دلائل اصلی یعنی قرآن و سنّت و نیز عقل و اجماع استخراج نماید. آنچه در مجموعه پیش¬رو ارائه شده، بیان اصول کلی این دانش است که با هدف ارائه اطلاعات عمومی از این رشته، تهیه شده است.
این مجموعه با بحثی در باره نزاع بین اصولی-ها و اخباری¬ها برای فهم پیشینه و جایگاه علم اصول آغاز شده و سپس مقدمات دانش اصول در دوازده مقدمه آمده است. پس از این مقدمات، مباحث اصلی دانش اصول فقه، ذیل عناوین اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص، امارات، ظنّ، اصول عملیه و تعارض بیان گردیده است. در ادامه این مجموعه، مهم¬ترین قواعد فقهی آمده است. همچنین در پایان به ادوار فقه اهل¬سنّت و نیز منابع فقه آنان اشاره رفته است. این مباحث، در 30 درس تنظیم و در پایان هر درس سوالاتی از آن طرح گردیده است.
لازم است این مهم یادآوری شود که هرچند حقیر نهايت سعى خود را در ارائه مباحث با بیان ساده به‏كار گرفته‏ام، اما پيشاپيش به نقص‏های آن معترفم و ارشاد انديشمندان و حق‏جويان را به ديده منت مى‏پذيرم.
امیدوارم این جهد ناچیز، در افزایش شناخت دانش پژوهان نسبت به تلاش گسترده و زحمات بی-وقفه فقها در استنباط صحیح احکام شرعی، مؤثر باشد.
;

دریافت کتاب